Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A Fővárosi Bíróság végzése az Öt Kenyér Egyesület nevének és céljának módosításáról


  Fővárosi Bíróság
  1363 Budapest,
  Markó u. 27.
  7. Pk. 60742/2003/6.


  V É G Z É S

  A Fővárosi Bíróság elrendeli a 10617. sorszám alatt nyilvántartásba vett Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület elnevezésű társadalmi szervezetre vonatkozó alábbi változás bejegyzését, valamint a nyilvántartás kiegészítését.

  A társadalmi szervezet neve megváltozott.

  A szervezet új neve: Öt Kenyér Egyesület


  A társadalmi szervezet célja megváltozott.

  Új célja: a magyarországi keresztény–meleg önszerveződések támogatása, és szükség esetén képviselni azok céljait és érdekeit.


  A régi célt törli a nyilvántartásból.

  Az alapszabály-módosítás kelte: 2006. X. 27.

  A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye.

  I n d o k o l á s:

  A szervezet jogi képviselője kérelmet terjesztett elő a szervezet nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránt.

  A bíróság megállapította, hogy a szükséges okiratokat a kérelmező becsatolta, ezért az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 15. § (2) bekezdése, valamint a 6/1989. (VI.8.) IM. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a rendelkező rész szerint határozott.

  Budapest, 2007. évi I. hó 19. napján.

  dr. Balogh Margit sk.
  fővárosi bírósági bíró
  A kiadmány hiteléül:
  Tilly Krisztina

  körbélyegző: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG * BUDAPEST  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…