Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A Fővárosi Bíróság végzése az Öt Kenyér Egyesület közhasznúvá minősítéséről


  Fővárosi Bíróság
  1363 Budapest,
  Markó u. 27.
  7. Pk. 60742/2003/4.

  ZÁRADÉK

   Ez a végzés 2006. év 03.08. napján
   jogerőre emelkedett.
   Budapest, 2006. év 03.13. nap


   A kiadmány hiteléül:


  ph.
  dr. Balogh Margit sk.
  bíró
  körbélyegző: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG * BUDAPEST 55

  V É G Z É S

  A Fővárosi Bíróság a 10617. sorszám alatt nyilvántartott Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület társadalmi szervezetet közhasznú fokozatban közhasznú szervezetnek minősíti.

  A szervezet célja szerinti besorolás: állampolgári jogok védelme

  Az alapszabály-módosítás kelte: 2006. I. 28.

  A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye.

  I N D O K O L Á S

  A társadalmi szervezet 2005. XII. 01. napján érkezett beadványában közhasznú szervezetté minősítésre irányuló kérelmet terjesztett elő.

  A bíróság a becsatolt alapító okirat és egyéb iratok alapján megállapította, hogy a szervezet az 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv.) 26. § c.) 3. és 11. pontjában foglalt közhasznú tevékenységet folytat, működésének szabályai megfelelnek a Ksztv. előírásainak.

  Mindezek alapján a bíróság a szervezetet a Ksztv. 22. § (3) bekezdése értelmében közhasznú szervezetté minősítette.

  A Ksztv. 3. §-a alapján a szervezet a közhasznú nyilvántartásba vétellel szerzi meg közhasznú jogállását.

  Budapest, 2006. évi II. hó 14. napján.

  dr. Balogh Margit sk.
  fővárosi bírósági bíró
  A kiadmány hiteléül:
  Tilly Krisztina

  körbélyegző: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG * BUDAPEST 55  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…