Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Levelünk A Hét szerkesztőségének
  a melegek manipulatív és gyűlöletkeltő bemutatása kapcsán

  Birtalan Balázs
  <lakcím>
  <e-mail cím>


  Magyar Televízió
  A Hét szerkesztősége részére

  1054 Budapest, Szabadság tér 17.
  Fax: 373-4617

  Budapest, 2001. július 10.


  Tárgy: kifogás

  Tisztelt Cím!


  2001. július 8-án vasárnap sugárzott adásukban összeállítást közöltek a július 7-i Meleg Büszkeség Napi felvonulás ürügyén. Műsorukban megszólalt a felvonulás három résztvevője, továbbá Mocsonaki László, a Háttér Baráti Társaság a Melegekért elnöke, Benkő Ágota, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselője, Kiss Ernő szexuálpszichológus, valamint tekintélyes mennyiségű szöveget olvastattak fel a narrátorral. Az összeállítás előtt és után jelentős kijelentéseket tett a műsorvezető is.

  Az utóbbi nyilatkozók, illetve a narrátor olyan, a felvonulást, illetőleg a homoszexualitást támadó kijelentéseket tettek, amelyekkel kapcsolatban sem a felvonulóknak, sem senki másnak nem nyújtottak módot eltérő álláspontjuk kifejtésére. Ezzel a műsor megsértette sokoldalúság és a kiegyensúlyozottság törvény által előírt elvét.

  Konkrét kifogásaim a következők:

  1.) A felvonulás tényleges célját illetően egyetlen szervező sem fejthette ki véleményét. Kifejezetten visszásnak tartom, hogy a pártatlanság látszatát keltve egyetlen gondolat erejéig megszólaltatták ugyan Mocsonaki Lászlót, de a lényegi kérdések helyett egy teljesen marginális ügyben, nevezetesen, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete miért kapott meghívást a rendezvényre.

  2.) Provokatív uszításnak éreztem a záró gondolatot egy meg nem nevezett egyénről, akit „kollégista korában megerőszakoltak”, aki aztán „megadta magát”, és most HIV-pozitív. Az egész blokk összegzéseként ez a kommentár nélküli gondolatmenet azt sugallja, hogy

  • a homoszexuálisok többsége jellemzően HIV-fertőzött – ez nem igaz;
  • a homoszexuálisokra a heteroszexuálisokkal szemben szignifikáns mértékben jellemző a szexuális agresszió – ez sem igaz;
  • a homoszexualitás kialakulásának szokásos módja a szexuális agresszió – ez sem igaz.

  A tárgyi tévedéseken túl mindhárom implikált közlés messzemenően alkalmas arra, hogy a homoszexuálisokkal szemben a társadalomban élő hamis sztereotípiákat fokozza.

  3.) A műsorban elhangzott egy idézet Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelének 1. fejezetéből. Ezalatt a háttérben egy Bibliát mutattak, a szöveg a képernyőn is megjelent. Teológiai kommentár nem hangzott el hozzá. E részlet a megfellebbezhetetlen vallási és erkölcsi tekintély, a kérlelhetetlen igazság látszatát nyújtotta. Majd elhangzott egy mondat arra nézve, hogy a homoszexuálisok számára mindez vélhetőleg egyáltalán nem fontos. Ezekkel kapcsolatban a következőket kívánom megjegyezni.

  a) A Hét tudomásom szerint a vallásszabadságot alkotmányosan deklaráló Magyar Köztársaság közszolgálati televíziójának politikai műsora. Ilyen műsorban teológiai kommentár nélkül, politikai érvként idézni egy szentírási szöveget – véleményem szerint a nem keresztény állampolgárok lelkiismereti szabadságának megsértése.

  b) Köztudott, hogy a magyar lakosság átlagának teológiai képzettsége nem üti meg a finom biblikus distinkciók alkalmazásához szükséges szintet. Ezért a kommentár nélküli bibliaidézet ezen keresztény hívők erőszakos lelkiismereti manipulálásának minősül.

  c) Az idézetben a homoszexuálisokra vonatkozóan elhangzott a „méltók a halálra” kitétel. A páli szöveg ezt kétségtelenül tartalmazza, de exegetikai magyarázat nélkül, egy főműsoridőben sugárzott politikai műsorban, e kontextus egészéből kiragadott mondat fizikai uszítás és életveszélyes fenyegetés a homoszexuálisokra nézve.

  d) Elhallgatta a műsor azt a jelentős tényt, hogy a Biblia értelmezésében számos vonatkozásban nincs teológiai összhang. Ilyen vonatkozás többek között a homoszexualitás problematikáját általában érintő szövegrészek, de általában a szexuáletikának, sőt magának az erkölcs vallási értelmezésének az egésze. Kifejezett dezinformáció volt, hogy nem tettek említést arról: világszerte számos országban működnek mind katolikus, mind protestáns keresztény homoszexuális közösségek, szervezetek, felekezetek, sok helyen papok, püspökök koordinálásával. Ez nemcsak Amerikára, hanem Európára is igaz. Effektív hazugság volt a műsor készítőjétől az a beállítás, hogy a homoszexuálisok egészére igaz, hogy ignorálják a keresztény tanítást. Felhívnám a figyelmet arra, hogy

  • Magyarországon 1996. augusztus 1. óta működik az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért nevű szervezet, amely ugyan nem jogi személy, de a meleg közéletben folyamatosan és tevékenyen jelen van (és amelynek e sorok írója egyik alapító tagja);
  • a hazai meleg és leszbikus felvonulások 1997-ben kezdődő történetében a fent nevezett Öt Kenyér Közösség mindig is képviseltette magát;
  • az Öt Kenyér Közösség képviselői több ízben szerepeltek e minőségükben az írott és elektronikus sajtóban, egyebek között a Magyar Televízió képernyőjén;
  • aláírt tértivevénnyel (is) tudjuk igazolni, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar átvette az Öt Kenyér Közösség A boldogabb családokért c. püspökkari körlevelére írt reflexióját, tehát a katolikus felsőpapság tud a közösségünkről;
  • az Öt Kenyér Közösség képviselőjének aláírása szerepel azon a petíción, amelyet 2000-ben az V. Meleg és Leszbikus Fesztivál alkalmából a meleg érdekvédelmi szervezetek benyújtottak az Országgyűlésnek;
  • 1997. év áprilisában jelent meg Halállal lakoljanak? – A homoszexuális ember és a kereszténység c. könyvem Budapesten, a Cartafilus Kiadónál, amelyben több mint kétszáz oldalon próbálok római katolikus szempontból teológiai választ adni a kereszténység és homoszexualitás összeférhetőségének kérdésére. A könyv „normális” könyvesbolti forgalomban is kapható volt, az idei fesztiválon is árusították, több katolikus püspökhöz eljutott, és mind a Károli Gáspár Református Egyetem által 1998-ban szervezett több mint száz fős (teológus tanárokból és hallgatókból álló) fórum, mind a Magyar Pax Romana Fórum nevű katolikus értelmiségi mozgalom 2000-ben rendezett 42. kongresszusának (amelynek az Öt Kenyér Közösség képviseletében meghívott korreferense voltam) közönsége találkozhatott vele. A könyvről a Magyar Televízió Mélyvíz c. adásában is szó volt, ott idézet is elhangzott belőle, s ez áll a Petőfi Rádió több műsorára is.

  Tehát ezek az információk nem voltak rejtve a műsor szerkesztői előtt, akik így vétettek a tárgyilagosság, a tényszerűség és az időszerűség ellen.

  Mindezek fényében úgy vélem, A Hét c. műsor vitatott összeállítása a homoszexualitás és a kereszténység kérdésében, illetve a homoszexualitás társadalmi megítélésének kérdésében egyoldalúan tájékoztatott, ezért mind az említett teológiai könyv szerzőjeként a magam, mind az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért nevében kifogással élek.

  Kérem, biztosítsanak lehetőséget számunkra, hogy a műsorral hasonló körülmények között kifejthessük kifejezésre nem jutott álláspontunkat. Álláspontunk közlésére személyesen vállalkozunk, kérjük, az alábbi elérhetőségek valamelyikén értesítsenek bennünket, mikor biztosítják a lehetőséget.


  Telefon: <…>
  E-mail: <…>

  Tisztelettel:

  Birtalan Balázs


  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…