Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Az ORTT véglegesen is megerősítette az MTV Rt. elmarasztalását
  (az állásfoglalás teljes szövege)


  Az Országos Rádió és Televízió Testület

  1472/2001. (X.26.) sz.

  Határozata

  Az Országos Rádió és Televízió Testület a Magyar Televízió Rt. (1810 Budapest Szabadság tér 17.) jogorvoslati kérelmére a Panaszbizottság 23-3-1185/2001, 23-3-1186/2001, 23-3-1187/2001, valamint 23-3-1197/2001 sz. állásfoglalásai ügyében meghozta az alábbi

  határozatot:

  A Testület helybenhagyja a Panaszbizottság 23-3-1185/2001., 23-3-1186/2001, 23-3-1187/2001, valamint 23-3-1197/2001 sz. állásfoglalásait, és elutasítja a Magyar Televízió Rt. jogorvoslati kérelmét.

  A Testület kötelezi az Magyar Televízió Rt.-t, hogy jelen határozat kézhezvételét követő, az eredeti műsorral azonos időpontban sugárzásra kerülő "A Hét" című műsorban értékelő magyarázat nélkül az alábbiakat tegye közzé:

  "Az Országos Rádió és Televízió Testület megállapította, hogy a Magyar Televízió Rt. "A Hét" 2001. július 8-i adásában megsértette a sokoldalúságnak és kiegyensúlyozottságnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4.§-ában foglalt követelményeit, mivel a homoszexualitás problémájáról nem adott reális képet. Olyan szerkesztési megoldásokat alkalmazott a megkérdezett személyek kiválasztásával, továbbá bizonyos hang- és képhatásokkal, amelyek inkább növelhették a problémával szemben meglevő társadalmi előítéletet."

  E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni.

  Indokolás

  Az Öt Kenyér Keresztény Közösség, a Habeas Corpus Munkacsoport, a Lambda Budapest Meleg Baráti Társaság, a Háttér Baráti Társaság a Melegekért szervezet képviselői 2001. július 14-én egy időben, de formailag külön-külön, önállóan fordultak panasszal az ORTT Panaszbizottságához, melyben a Magyar Televízió Rt. 2001. július 8-i "A Hét" c. műsorában elhangzottakat kifogásolták.

  Az érintett riport a "Meleg Büszkeség Napja" rendezvényről számolt be, és a felvonulással kapcsolatban foglalkozott a homoszexualitás társadalmi vonatkozásaival hazánkban. A panaszosok szerint a tudósítás nem volt kiegyensúlyozott, és alkalmas volt a homoszexualitással szembeni társadalmi előítéletek további fokozására.

  A Panaszbizottság 2001. augusztus 1-jén a feleket egyezség megkötésére hívta fel, az egyezség azonban a műsorszolgáltató passzív magatartása miatt nem jött létre a megszabott határidőn belül.

  Mindezekre tekintettel a Panaszbizottság 2001. szeptember 5-én új tárgyalást tartott, és az ügyet érdemben elbírálva a panaszoknak helyt adott.

  A Magyar Televízió Rt. a Panaszbizottság érintett Állásfoglalásai ellen jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben kéri, hogy a Testület változtassa meg a Panaszbizottság Állásfoglalásaiban foglaltakat.

  A Testület álláspontja szerint a homoszexualitás problémája igen kényes és összetett kérdés, amely gyakori témája a különböző elemző háttérműsoroknak. A "meleg-kérdés" megközelítése megkülönböztetett figyelmet igényel minden műsorszolgáltató részéről.

  A Panaszbizottság állásfoglalásaiban megállapította, hogy a riportfilm tartalmazott olyan képi- és hanghatásokat, amelyek a panaszolt műsorszámot egyoldalúvá tették.

  A felvétel ismételt megtekintése után a Testület nem látja indokoltnak a Panaszbizottság állásfoglalásainak megváltoztatását.

  A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát az Rttv. 51.§ (3) bekezdése biztosítja.

  Budapest, 2001. október 26.

  Az Országos Rádió és Televízió Testület nevében

  Dr. Körmendy-Ékes Judit
  elnök  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…