Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A történelem során elpusztított melegekért és gyilkosaikért
  bemutatott engesztelő szentmise miserendje

  Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért  „IMÁDKOZZATOK ÜLDÖZŐITEKÉRT!”

  ~ A szentmise rendje ~
  Budapest, Orbán tér
  2003. október 11.
  A szentírási olvasmányok a Szent István Társulat által
  1973-ban kiadott fordításból valók.

  ©   Ö t   K e n y é r   K e r e s z t é n y   K ö z ö s s é g   a   H o m o s z e x u á l i s o k é r t

  Öt Kenyér Közösség, Budapest 2003
  Felelős kiadó: Birtalan Balázs  BEVEZETŐ SZERTARTÁS

  Kezdőének

  Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra…


  Pap:  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
  Nép: Ámen.
  Pap:

  A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!

  Nép: És a te lelkeddel!

  [A pap köszönti az egybegyűlteket, majd bűneik felismerésére és megvallására hívja őket.]

  Pap:Gyónom a mindenható Istennek…
  Nép:…és nektek, testvéreim,
  hogy sokszor és sokat vétkeztem:
            gondolattal,
            szóval,
            cselekedettel
            és mulasztással.
  Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!
  Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát,
  az összes angyalokat és szenteket,
  és titeket, testvéreim,
  hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.


  Pap:Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
  Nép: Ámen.

  Ének:Uram, irgalmazz! (3×)
  Krisztus, kegyelmezz! (3×)
  Uram, irgalmazz! (3×)

  Pap:Könyörögjünk! […]
  …mindörökkön örökké.
  Nép:Ámen.

  AZ IGE LITURGIÁJA

  Olvasmány a Kivonulás könyvéből

  Kiv 32,25–29

  Mikor Mózes látta a magáról megfeledkezett népet – mivel Áron engedte, hogy ellenségei közepette átadja magát a bálványimádásnak –, Mózes a tábor kapujához lépett és ezt kiáltotta: „Aki az Úrral tart, jöjjön hozzám!” A leviták mind odagyűltek hozzá. Mózes ezt mondta nekik: „Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: mindenki kösse a kardját oldalára. Járjátok be a tábort egyik kaputól a másikig és öljétek meg testvéreiteket, barátaitokat, rokonaitokat is.”
          A leviták végrehajtották Mózes parancsát, és azon a napon közel háromezer férfi esett el a népből. Ekkor Mózes így szólt: „Ma az Úr papjainak bizonyultatok, egyik a fia árán, a másik a testvére árán, ezért ő ma megáld benneteket.”
          Ez az Isten igéje.

  Nép:     Istennek legyen hála!


  Válaszos zsoltár (2.g tónus)

  Uram, szilárdan bízom benned, *
              megvallom, te vagy Istenem.

  Nép:     Uram, szilárdan bízom benned, * megvallom, te vagy Istenem.

  Ellenségeim kigúnyoltak, +
  szomszédaim csúfja, ismerőseim félelme lettem; *
              Aki meglát az utcán, elfut előlem.
  Mint aki meghalt, feledésbe mentem a szívekben; *
              annyiba vesznek, mint az összetört edényt.

  Nép:     Uram, szilárdan bízom benned, * megvallom, te vagy Istenem.

  Mert hallottam sokak galmát, *
              iszonyatosságot minden felől,
  amint együtt tanácskoztak ellenem, *
              és tervezték, hogy életemre törnek.

  Nép:     Uram, szilárdan bízom benned, * megvallom, te vagy Istenem.


  Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből

  Róm 8,31b–32; 35–39

  Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint meg van írva: Minket minden időben teérted irtanak, s vágójuhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
          Ez az Isten igéje.

  Nép:     Istennek legyen hála!

  Alleluja, alleluja, alleluja!
  Nép:     Alleluja, alleluja, alleluja!

  Jézus mondja: +
  „Boldogok az irgalmasok, *
              mert ők is irgalmasgot nyernek.”

  Nép:    Alleluja, alleluja, alleluja!


  Evangélium

  Mt 5,38–48

  Pap: Az Úr legyen veletek!
  Nép:És a te lelkeddel!
  Pap:Evangélium Szent Máté könyvéből
  Nép:Dicsőség neked, Istenünk!

  Abban az időben Jézus így tanította tanítványait:
          Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is! S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira! Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg! Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!
          Ezek az evangélium igéi.

  Nép:   Áldunk téged, Krisztus!

  [A pap szentbeszédet mond.]


  Hívek könyörgése

  Pap: 

  Imádkozzunk, testvéreim, mindazokért, akik a történelem során bármikor üldöztetést szenvedtek homoszexualitásuk miatt; imádkozzunk üldözőikért és mindazokért, akik az üldözést hallgatásukkal jóváhagyták!

  felsorolásjel

  Add meg, Urunk, János Pál pápánknak, hogy hűségesen hirdesse az irgalom evangéliumát, és főpásztori tekintéllyel emelje fel szavát a világ minden igazságtalansága ellen: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Vezesd, Urunk, az igazság ösvényén Joseph Ratzinger bíborost és Egyházunk minden püspökét, hogy emberi gyöngeségeiken felülemelkedve, különbségtétel nélkül szolgálják minden ember méltóságát: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Kérünk, Urunk, a papokért, lelkészekért, a világi hívőkért és mindenkiért, akire rábíztad az Örömhír továbbadását: add, hogy soha ne tévesszék össze a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Könyörgünk Hozzád mindazokért, akiket vezetőül rendeltél a családok, közösségek és a nemzetek fölé. Könyörgünk az államfőkért, a közhatalom gyakorlóiért, a munkaadókért, osztályfőnökökért és szülőkért: add meg nekik, hogy a hús-vér emberek szolgálatát soha ne adják fel elvont ideológiákért: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Adj örök nyugodalmat minden meleg és leszbikus gyermekednek, akiket bárhol, bármikor kivégeztek, meggyilkoltak, öngyilkosságba taszítottak: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Kérünk azokért, akik napjainkban esnek áldozatául az igazságtalan megkülönböztetésnek. Könyörgünk Hozzád a homoszexuális püspökökért, papokért, szerzetesekért és szerzetesnőkért, akik hazugságba kényszerítve élik életüket. Kérünk azokért a melegekért, akik szerte a világban börtönökben, pszichiátriai osztályokon vagy önmagukba zárva szenvednek. Szabadítsd fel őket a meg nem értés okozta szorongatásból: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Vezesd vissza a Veled való közösségbe azokat, akik az előítéletes keresztények viselkedése miatt veszítették el hitüket: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Bocsáss meg, Urunk, azoknak, akik akár hitbuzgalomból, akár ostoba engedelmességből a homoszexuálisok gyilkosaivá váltak, nekünk pedig add meg a megbocsátani tudás kegyelmét: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Könyörgünk mindazokért, akik napjainkban szítják a melegek elleni gyűlöletet, tegyék azt újságban, televízióban, templomban vagy baráti körben. Kérünk azokért, akik hazugságok és rágalmak terjesztésével nyomorítják meg homoszexuális embertársaikat. Bocsáss meg nekik, ahogy Te megbocsátottál keresztre feszítőidnek: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Kérünk minden emberért: férfiakért és nőkért, idősekért és fiatalokért, akik kényelemből, megalkuvásból vagy közömbösségből hallgatásukkal maguk is bűnrészesekké váltak és válnak. Bocsáss meg nekik, és add meg számukra az újrakezdés kegyelmét: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  felsorolásjel

  Irgalmazz, Urunk, a szülőknek, akik kitaszítják a család közösségéből meleg gyermeküket, adj viszont erőt azoknak, akik együttérzően hordozzák őket, dacolva akár a közmegvetéssel is: hallgass meg, Urunk!

  Nép:Kérünk Téged, hallgass meg minket.
  Pap:

  Mindenható, örök Isten! Te úgy akartad, hogy szent Fiad kereszthalála és feltámadása által minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Könyörülj mindannyiunkon, bűnösökön és áldozatokon, és tedd állhatatossá Egyházadat a szeretet és kiengesztelődés szolgálatában, Krisztus, a mi Urunk által.

  Nép:Ámen.


  AZ EUKARISZTIA LITURGIÁJA

  Felajánlási ének

  Jézus Krisztus szerzeménye a kenyér- s boráldozat…


  Pap: 

  Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk Neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.

  Nép: Áldott legyen az Isten mindörökké.

  Pap:

  A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek.
  Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk Neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.

  Nép:Áldott legyen az Isten mindörökké.

  Pap: Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk, Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk.
  Mosd le, Uram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem…

  Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt!
  Nép: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

  Pap: […] …Krisztus, a mi Urunk által.
  Nép: Ámen.


  Az eukarisztikus ima

  Pap:  Az Úr legyen veletek!
  Nép: És a te lelkeddel!
  Pap: Emeljük föl szívünket!
  Nép: Fölemeltük az Úrhoz!
  Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
  Nép: Méltó és igazságos!


  [A pap énekelt imában dicsőíti Istent és könyörög hozzá, majd a néppel együtt énekli:]

  Ének:Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
  mindenség Ura, Istene.
  Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
  Hozsanna a magasságban!
  Áldott, aki jön az Úr nevében!
  Hozsanna a magasságban!


  [A szentmise legünnepélyesebb pillanatai következnek: a pap megemlékezik Isten szeretetéről, és Jézus Krisztus szavait ismételve a kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé változtatja. Majd a köztünk így megjelent Jézusra mutat, mondván:]

  Pap: Íme, hitünk szent titka!
  Nép: Halálodat hirdetjük, Urunk,
  és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.


  [A pap folytatja az eukarisztikus imát, és Jézus keresztáldozatát felajánlja az Atyának, élőkért és holtakért. Imádkozik az egész egyházért, majd Krisztus testét és vérét fölemelve így dicsőíti a Szentháromság egy Istent:]

  Pap:

  Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké!

  Nép: Ámen.


  A szentáldozás szertartása

  [A Jézus Krisztust szeretők most részesülnek a szeretetlakomából, magukhoz véve Krisztus testét. Előtte azonban szükséges, hogy egymással végképp kiengesztelődjünk, és kifejezzük Isten előtti egységünket.]

  Pap:  Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:
  Nép: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
  szenteltessék meg a te neved;
  jöjjön el a te országod;
  legyen meg a te akaratod,
  amint a mennyben, úgy a földön is.
  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
  és bocsásd meg vétkeinket,
  miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
  és ne vígy minket kísértésbe;
  de szabadíts meg a gonosztól.

  Pap:

  Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

  Nép:Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
  mindörökké. Ámen.

  Pap:

  Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

  Nép:Ámen.

  Pap:Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!
  Nép:És a te lelkeddel.
  Pap:Köszöntsétek egymást a béke jelével!
  Nép:Legyen békesség köztünk mindenkor!

  [A béke szimbólumaként kezet foghatunk a körülöttünk állókkal. A pap a szentostya egy részecskéjét a kehelybe ejti, mondván:]

  Pap:A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szentáldozásban lelkünk üdvösségére.

  Ének: Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!
  Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!
  Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét!


  Pap: Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, te az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével halálod által életre keltetted a világot; szabadíts meg engem szent tested és véred által minden vétkemtől és minden bajtól: add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled.
  Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.
  Nép:Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
  hanem csak egy szóval mondd,
  és meggyógyul az én lelkem.

  [Előbb a pap, majd a hívők is magukhoz veszik Krisztus testét.]


  Áldozás alatti ének

  Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér:
  Hittel áldunk és imádunk, bár az elme föl nem ér.

  2.  Véghetetlen Istenség,
  szerető, nagy kegyesség!
  Az oltáron velünk áldjon
  tégedet a föld s az ég!
  3. Ó, mennyei seregek!
  Velünk egyesüljetek;
  Tiszta lelkek, az Istennek
  irgalmáról zengjetek!
  4. Nap, hold s fényes csillagok,
  imádságra gyúljatok,
  hitünk fénye őt dicsérje,
  kit ragyogva áldotok!


  Pap:  Ébreszd, Urunk, Egyházadat…
  Nép:

  …először bennünk, aztán testvéreinkben. / Barátságunk által kelts új reményt mindenkiben, akikkel találkozunk, / hogy felismerjék méltóságukat. / Adj nekünk alázatot, mellyel a bizalom útját járjuk itt a földön, / hogy úgy szeressük ellenségeinket, amint Jézus tette: / viszonzást nem várva kérjük számukra bocsánatodat. / Legyenek áldottak, akik átkoznak bennünket, / és rosszhírünket terjesztik a világban! / Táplálj minket, élő vizek forrása, / hogy Titokzatos Testedben rátaláljunk arra a közös nyelvre, / melyet minden jóakaratú ember beszél, / és azon tanúságot tegyünk meghívásodról. / Add, hogy így legyen, hogy így lehessen. Ámen.

  Pap: […] …Krisztus, a mi Urunk által.
  Nép: Ámen.

  ÁLDÁS ÉS ELBOCSÁTÁS

  Pap: Az Úr legyen veletek!
  Nép:És a te lelkeddel!
  Pap:Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
  Nép:Ámen.

  Pap:A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak!
  Nép:Istennek legyen hála!


  Záróének

  Ments meg engem, Uram! Az örök haláltól,…  [Ezután a pap, a segítői – és akik még csatlakoznak hozzájuk – az Apostoli Nunciatúra elé vonulnak, ahol a járdára helyezett gyertyákkal emlékeznek az elpusztított melegekre és pusztítóikra.]


  Öt Kenyér Keresztény Közösség
  a Homoszexuálisokért

  Az egyházi közfelfogás szerint a homoszexualitás halálos bűn. A meleg ember életére adott keresztény válasz csaknem mindig a megvetés és kiközösítés – jobb esetben a lesajnálás és az agresszív segíteni akarás. Az Öt Kenyér Közösséget 1996-ban katolikus fiatalok alapították azzal a céllal, hogy lelki hátteret biztosítson azon meleg férfiak és nők számára, akik mindezek ellenére hiszik, hogy Isten ingyen szeretetből, Jézus Krisztus által őket is meghívta az üdvösségre. Ma ökumenikus közösségként működik, amely nyitott bárki „jóakaratú emberre”, tehát nem csak melegekre. Több százan érdeklődtek már levélben vagy személyesen a csoport iránt; a heti összejöveteleken átlagosan 15–20 fiatal és kevésbé fiatal vesz részt, a három éve működő honlapunkat havonta több mint hatezren látogatják.

  Elsődleges célunk, hogy segítsünk egymásnak melegként és keresztényként élni, megoldást keresve a felmerülő problémákra. Hosszabb távon szeretnénk részt venni a társadalom többnyire minden valóságalapot nélkülöző előítéleteinek eloszlatásában, melyeket gyakran egyházi körökben is gerjesztenek. Lehetőségeinkhez mérten fellépünk a homoszexuális kisebbség elleni lelki és fizikai erőszak, illetve a jogi és erkölcsi diszkrimináció leküzdésében, hogy élhetővé váljon a vallási, identitásbeli vagy más gondokkal küszködő melegek sorsa. Végül, de nem utolsósorban megpróbálunk képet adni nem hívő sorstársainknak a krisztusi örömhírről.
  Címünk: Öt Kenyér Közösség, <pf.-cím: időközben megszűnt>
  E-mail: otkenyer@otkenyer.hu
  Honlapunk: www.otkenyer.hu
  Telefon: <törölve>
  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…