Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Teológiai elemzések  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Szentírás-elemzések az interneten a homoszexualitással kapcsolatban

  Ezen az oldalon, a tájékozódás megkönnyítése végett, megpróbáltuk összegyűjteni az interneten található, a homoszexualitással kapcsolatos legjobb Szentírás-elemzéseket. Az anyagok nagy része angolul van, de némelyikük magyarul is olvasható (ez utóbbiakat az oldal elejére tettük). Az angol nyelvűeken belül igyekeztünk a jobbakat, fontosabbakat, átfogóbbakat előbbre tenni, de nem biztos, hogy mindig sikerült jól felbecsülnünk az egyes dokumentumok értékét. Az itt szereplő magyar anyagok mind szerepelnek az Olvasóteremben is, az idegen nyelvű anyagok főoldala pedig a Kitekintésben.

  A bal oldali oszlopban van az elemzés származási helye (általában nem a honlap nyitóoldala – ez utóbbit a Kitekintésből lehet megtudni), a jobb oldali oszlopokban pedig a látszólag a homoszexualitásra vonatkozó részek konkrét elemzésére mutatnak a jelek. Mivel az Ószövetség javarészt héberül íródott, az innen származó részek elemzését a héber alef jelével jelöltük (א), s mivel az Újszövetség nyelve ógörög, e részek elemzését pedig görög alfával (α) – jelezve egyben annak a fontosságát is, hogy a hiteles értelmezéshez az eredeti szöveghez érdemes visszanyúlni. Némelyik héber és görög betűre rámenve az egérmutatóval, konkrétabb információkat is meg lehet tudni az illető szöveg(rész)ről, ha van valami többlet az oszlopfejhez képest. Ha egy sorban több vagy kevesebb jelet (betűt) látsz, az nem jelenti, hogy az azok által hivatkozott oldalak inkább vagy kevésbé jelentősek, érdekesek, hanem ez csak attól függ, hogy lehet-e a legjobban odavágó szövegrészre külön-külön hivatkozni.

  Javasoljuk, hogy ne csak a konkrét elemzésre mutató hivatkozásokat, hanem a dokumentum és az egyes részek bevezetőjét is tekintsd át (ami a Forrás oszlopban van), mert az átfogó, lényegi szempontok sokszor ott vannak „elrejtve”, azonkívül az illető főoldalakon sokszor még további információk is találhatók, amelyeket nem tudtunk a táblázatba besorolni és belinkelni. (Mivel e cikkek, tanulmányok egy része aránylag hosszabb, és a jelek sokszor egy dokumentum belsejébe mutatnak, érdemes kivárni, amíg az oldal teljesen letöltődik és odaugrik magától a kívánt helyre.)

  Az általunk hivatkozott Szentírások: Szent Biblia (Károli Gáspár fordítása) ésÚjszövetségi Szentírás (Békés–Dalos-fordítás).

  Forrás Látszólag idevágó negatív helyek elemzése Látszólag idevágó pozitív helyek elemzése
  Szodoma és Go­mor­ra (Ter 19,1–11) „…halál­lal la­kol­ja­nak”
  (Lev 18,22; 20,13)
  egyéb Ószöv. „férfiak fér­fi­ak­kal fer­tel­mes­kedtek”
  (Róm 1,26–27)
  „férfifer­tőztetők… nem örök­lik Is­ten országát”
  (1Kor 6,9; 1Tim 1,10)
  egyéb Újszöv. Dávid és Jo­na­thán (2Sám 1,26; 1Sám 18,1–4; 1Sám 20)
  és mások
  Somfai Béla SJ:
  Szexuális etika jegyzet
  (Szentírási alapok)
  א
  (l.: Ószövetség)
  α
  (l.: Az Újszövetség Szexuális Erkölcsfelfogása, Szent Pál Szexuális Etikája, A Katolikus Levelek Szexuális Etikája (Források])
   
  Birtalan Balázs:
  Halállal la­kol­ja­nak? – A ho­mo­sze­xu­á­lis em­ber és a ke­resz­tény­ség (A Szent­í­rás vizs­gá­la­ta)
  א א   α α   א
  Majsai Tamás:
  Dávid és Jo­na­tán Egy­há­zak, ke­resz­té­nyek, Bib­li­a és ho­mo­sze­xu­a­li­tás – II.
  א א   α α   א
  Mérleg (1995/3.): Ka­to­li­kus vé­le­mé­nyek a ho­mo­sze­xu­a­li­tás­ról (L. még a 1997/2. és 2001/3. számot!) א + α  

  In English   /   Angolul

  Source Analyses of negative passages seemingly related to this topic Analyses of positive passages seemingly related to this topic
  Sodom and Gomor­rah (Gen 19:1–11) “…they shall be put to death”
  (Lev 18:22; 20:13)
  Other parts of the Old Testament “men did shameful things with other men”
  (Rom 1:26–27)
  “nor abusers of them­selves with mankind… shall inherit the kingdom of God”
  (1 Cor 6:9-10; 1 Tim 1:10)
  Other parts of the New Testa­ment David and Jonathan (2 Sam 1:26; 1 Sam 18:1–4; 1 Sam 20)
  and other passages
  Ontario Consultants on Religious Tolerance
  (The Bible and Homosexuality)
  א א א,א α α α א
  + egy része magyarul
  GunnyDing
  Christianity and Homosexuality
  א א א α א
  Paul Halsall:
  Lesbian, Gay, and Bisexual Catholic Handbook, Chapter 3: Discussion of the Bible
  א א א, א α, α, α α α א + α
  Dr. Rembert S. Truluck:
  Steps To Recovery From Bible Abuse
  The Bible and Homosexuality
  א א   α α    
  Ray of Hope Church Of Our Lord Jesus Christ
  Homosexuality, Bisexuality, Transgender in the Bible
  א, א א, א   α α    
  Whosoever
  What The Bible Says About Homosexuality
  א א, א א, א, א α, α α, α α א
  First Church of Simba
  Homosexuality & The Bible
  Its mirror / Tükrözése
  א
  א
  א
  א
  א
  א
  α
  α
  α, α
  α, α
    α, א
  α, א
  Ronda DeVold:
  Christianity and Homosexuality
  א א   α α    
  Mike’s Response to the “Standard Seven” Biblical Texts Cited א א   α α α  
  National Capital FreeNet –
  Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender site
  א + α, א + α
  The Bibble Pages –
  Gay: Religion
  א + α, א + α, א + α, א + α, א + α א + α, א + α
  Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches א + α א + α
  Cathedral of Hope
  Homosexuality and Christianity
  א + α


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…