Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Melegként élni az egyházban  >  II. Sorsok és utak  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A „református-ügy”

  2004. január közepén két melegvonatkozású, botránygyanús hírtől volt hangos a hazai média. Mindkettő a Károli Gáspár Református Egyetemmel – továbbiakban: KGRE – kapcsolatos. Ezen az oldalon a vonatkozó híreket, tudósításokat gyűjtöttük csokorba. A két hír természetesen összeér, nehéz őket szétválasztani. Alább röviden összefoglaljuk az eseményeket, illetve igyekszünk összegyűjteni a kapcsolódó tudósításokat és más oldalakat.

  2003. szeptember 26.
  A Népszabadságban megjelenik Kun András Nándor református lelkipásztor Érték vagy ítélet?, valamint Szücs Balázs negyedéves református teológus-hallgató Egyházak és melegség c. cikke.

  Október 10.
  A KGRE Hittudományi Karának egyik végzős diákjának hallgató jogviszonyát a Kari Tanács homoszexualitása miatt megszünteti.

  November 19.
  A Dunemelléki Egyházkerület Közgyűlésén dr. Szabó István püspök jelentésében így fogalmaz: „Ugyancsak támadás érte egyházunkat a homoszexualitás kérdésének egyházi elbírálása okán, s csak csodálkozva szemléljük, hogy a cikkek íróinak egy része lelkipásztoraink, illetve lelkészjelöltjeink közül került ki.”
  Az Egyházkerületi Közgyűlés határozatban szögezi le: a Közgyűlés „…tiltakozik minden egyházunkat ért külső és belső nemtelen támadás ellen és elhatárolódik minden olyan lelkészi megnyilatkozástól, amelyik ellenkezik az Ige tanításával, a református keresztyén etikai normákkal, és szavaiban és nyilatkozataiban, cikkeiben nem méltó magyar református lelkipásztorhoz.” Az egyházi vizsgálat eredményeképpen Kun András Nándort és Szücs Balázst eltiltják a publikálástól, utóbbinak egyetemi tanulmányait egy évre felfüggesztik.

  2004. január 4. (a Magyarországi Református Egyház honlapján 6-a)
  A Kari Tanács kiadja a novemberi közgyűlésre már elkészült A homoszexualitásról című tanulmányi anyagot. Az állásfoglalás leszögezi, hogy „az egyház a Biblia alapján nem helyeselheti (…) homoszexuális életet folytató vagy azt propagáló vallástanárok és lelkészek képzését, szolgálatba állítását, illetve szolgálatban tartását”.

  Január 10.
  A Klub Rádió adásában dr. Szűcs Ferenc, a KGRE rendszeres teológia szakos professzora kifejezte egyetértését abban a kérdésben, hogy az egyetemről eltávolították a homoszexualitását titkolni nem hajlandó diákot.

  Január 12.
  A kirúgott diák és édesapja nyilatkozott a Klub Rádióban; egyebek közt elmondták, hogy pert indítottak az egyetem ellen. A kérdésben megszólaló jogászok jogellenesnek találják, hogy valakit szexuális irányultsága miatt távolítsanak el egy felsőoktatási intézményből. Éjszaka az esetről szóló MTI-hír már olvasható az interneten.

  Január 13.
  A hatályba lépés előtt álló Esélyegyenlőségi Törvényre hivatkozva a Háttér Társaság a Melegekért kiemelten közhasznú jogvédő szervezet Közleményében „felszólítja a Károli Gáspár Református Egyetemet, hogy 2004. január 27. napjáig újabb közleményben vonja vissza az emberi jogokat mélységesen sértő állásfoglalását, ellenkező esetben – a törvény hatályba lépésének napján – a Háttér Társaság az esélyegyenlőségi törvény 20. § (1) bekezdésének c) pontjában biztosított lehetőséggel élve bíróság előtt érvényesíti a hátrányos megkülönböztetés tilalmához való jogot, egyúttal polgári perben kártérítés és közérdekű bírság kirovását kezdeményezi az egyetemmel szemben”.

  Január 14.
  Magyar Bálint oktatási miniszter elítélte az egyetem döntését, mivel „az alkotmány, a magyar törvények nem írhatók felül holmi házszabályokkal, belső rendelkezésekkel”.
  A Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter által irányított tárca felajánlja továbbá személyes és jogi segítségét ahhoz, hogy az egyetemről eltanácsolt fiatalember jogait érvényesíteni tudja. A miniszter közleményében tudatta: tiszteletben tartja azt az elvet, hogy az egyházak hitéleti tevékenységével, elveivel összefüggésben nem feladata állást foglalni, de fontosnak tartja, hogy minden állampolgár megfelelő védelmet kapjon, ha emberi jogait – jelen esetben az egyenlő bánásmódhoz való jogát – érzi sérülni.

  Január 15.
  Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter közbenjárására a Debreceni Egyetem átveszi a szükséges különbözeti vizsgák letétele után azt a hallgatót, akit kizártak a Károli Gáspár Református Egyetemről. A miniszter asszony azt is felajánlotta a homoszexualitását nyíltan vállaló fiatalembernek, hogy civil referensként vegyen részt a minisztérium és a meleg szervezetek tanácskozásain.

  Január 17.
  A kizárt hallgató úgy nyilatkozott, a Károli Gáspár Református Egyetemen szeretné folytatni tanulmányait.

  Január 18.
  A Károli Gáspár Református Egyetem Kari Tanácsa 9:1 arányban megerősítette korábbi döntését.

  Január 19.
  Mint kiderült, az egyetem hallgatói aláírást is gyűjtöttek a diák ellen. – A Keresztény Demokrata Néppárt felszólította az esélyegyenlőségi minisztert, hogy ne nyilvánítson véleményt. – Lévai Katalin kerekasztal-beszélgetést kezdeményez a felmerült jogi, etikai, vallási és társadalmi kérdésekről. – A Debreceni Egyetem sajtóközleményben tudatta, hogy téves volt a hír, miszerint átvennék a hallgatót. – A Labrisz nyílt levélben ajánlotta fel az oktatásügyi minisztérium munkatársainak, hogy bemutató órát tartana 2004. februárban Melegség és megismerés programjukból, hogy megalapozott állásfoglalással támogathassák a hasonló esetek elkerülését.

  Január 29.
  A Népszabadságnak adott interjút Csatádi Gábor, a KGRE-ről kizárt hallgató.

  Február 3.
  Dr. Németh Dávid dékán a Népszabadság hasábjain fejtette ki saját szempontjait az üggyel kapcsolatban.

  Február 11.
  Keresetet nyújtott be a Háttér Társaság a Melegekért egyesület a Károli Gáspár Református Egyetem ellen, a január 27-én hatályba lépett, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján.

  Február 20.
  A Fővárosi Bíróság érvénytelennek minősítette és hatályon kívül helyezte a Károli Gáspár Református Egyetem október 10-i (novemberben megerősített) döntését, amelyben homoszexualitása miatt zártak ki egy hallgatót. A bíróság kiemelte, hogy a felsőoktatási törvény a KGRE-re is ugyanúgy vonatkozik, mint más egyetemekre. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs.

  Július 1. – október 8.
  A Fővárosi Bíróságon két tárgyalást követően ítélethirdetéssel zárult a Háttér Társaság a Melegekért és a Károli Gáspár Református Egyetem közötti per. A bíróság a keresetet elutasította. Az ítélet ellen a Háttér fellebbezéssel él.

  December 9.
  A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a Háttér Társaság a Melegekért elveszítette a Károli Gáspár Református Egyetemmel szemben indított polgári pert.

  2005. június 8.
  A Legfelsőbb Bíróság hatályában fenntartotta a Fővárosi Ítélőtábla 2004. december 9-i ítéletét; a Háttér Társaság közleményben fejtette ki álláspontját.  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…