Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A belső szoba  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Kulcsszavak az Apostoli hitvallás megközelítéséhez

  (Az Öt Kenyér Közösség egyik programja a 2003/04-es évek zárt alkalmaira)

    A hitvallás   Kulcsszavak az előadáshoz, beszélgetéshez

  1. Hiszek A hit aktusa. Hit és tapasztalat viszonya. Bizonytalanság vagy bizonyosság?
  2. egy Istenben, Van-e Isten? Bizonyítható-e a léte? Istenélmények
  3. mindenható Atyában, Istenképek: Rendőr? Bíró? Atya? Barát? Lehet-e egyszerre szerető és mindenható?
  4. mennynek és földnek Teremtőjében. A teremtett világ. Az ember helye a teremtésben. Viszonyunk a természethez
  5. És Jézus Krisztusban, Kicsoda Jézus? Mi a szerepe az életünkben?
  6. az Ő egyszülött Fiában, Jézus istenfiúsága: a Szentháromság
  7. a mi Urunkban, Úr-e Jézus az életünkben? Ha ő nem, akkor ki vagy mi?
  8. aki fogantatott Szentlélektől, Az Ige megtestesülése
  9. született Szűz Máriától, Milyen szerepe van Máriának a kereszténységben?
  10. szenvedett Poncius Pilátus alatt; „Hogy kerül Pilátus a Credóba?” avagy: Jézus valós történeti létének bizonyítékai
  11. megfeszítették, meghalt és eltemették. Jézus kereszthalála. Megváltás. Van-e értelme a szenvedésnek?
  12. Alászállt a poklokra, Üdvözülhetnek-e a Jézusban nem hívők? Ökumenizmus, vallásszabadság
  13. harmadnapon feltámadt a halottak közül, Jézus feltámadásának bizonyíthatósága, jelentősége
  14. fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; Krisztus Király. Tapasztalható-e Isten uralma a világban? Ha igen, hogyan? Ha nem, miért nem?
  15. onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Lesz-e vége a világnak? Apokalipszis, jövendölések, jelek. Omega-pont
  16. Hiszek Szentlélekben. Pünkösd az életünkben. Tesz-e csodákat Isten napjainkban?
  17. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, Helyi közösségek és/vagy világegyház? Az egy keresztség. Helyünk a kereszténységben
  18. a szentek közösségét, Földi egyház, égi egyház. Van-e tisztulás a halál után? Példaképeink az úton járásban
  19. a bűnök bocsánatát, Törvény, törvénysértés. A szeretet törvénye. Kiengesztelődés Istennel, egymással és önmagunkkal
  20. a test feltámadását Az ember: szellem, lélek, test. A test méltósága. Ami a világban maradandó érték
  21. és az örök életet. „Örökkévalóság” – mi az? Van-e élet a halál után? És a halál előtt? Üdvösség, kárhozat, eleve elrendelés
  22. Ámen. Isten akaratának elfogadása. Az „Igen” kimondásának nehézségei. Gondviselés, ráhagyatkozás

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…