Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A Fundamentum című folyóirat recenziója Birtalan Balázs Halállal lakoljanak? című könyvéről

  (Megjelent: Fundamentum – az emberi jogok folyóirata 98/1–2. számának Ajánlójában, korábban itt volt elérhető; jelenleg is letölthető PDF-ben.)

  BIRTALAN BALÁZS:
  HALÁLLAL LAKOLJANAK?
  A HOMOSZEXUÁLIS EMBER ÉS A KERESZTÉNYSÉG

  A szerző a könyv bevezetőjében így vall kettős identitásához való viszonyáról: míg homoszexualitásomon nem tudok változtatni, katolikus mivoltomon nem vagyok hajlandó. Inkább teológiainak nevezett értekezésének – melyet egyszersmind a szó szoros értelmében vett önvédelmi reakcióként írt –, a könyvben igazolandó tézisét az első oldalakon ekképpen fogalmazza meg: „A szabad akarati döntéstől függetlenül kizárólag és irreverzibilis módon homoszexuális beállítottságú férfi vagy nő teljes értékű teremtmény, akit Isten szándékoló akaratával alkotott olyanná, amilyen; sem a megszokottól eltérő szexuális orientációja, sem annak adekvát módon történő kiélése (tartós, zárt, monogám élettársi kapcsolat, amelyben a kölcsönös lelki önátadás mellett rendszeresen helyet kap a testi egyesülés is) nem minősül alkalmi bűnnek vagy állandó bűnállapotnak, így az ilyen életállapotú hívő a házasság szentségében élő heteroszexuális testvéreivel analóg erkölcsi normák alapján részesülhet szentségi feloldozásban, és vehet részt az eucharisztikus közösségben mint Isten országának teljes jogú polgára, s az üdvösség várományosa.”

  A személyes hangvételű, ugyanakkor tudományos igénnyel megírt munka első fejezete arról szól, miért tartja fontosnak a szerző a homoszexualitás témájáról való eszmecserét. A második fejezet a homoszexualitás fenomenológiáját tárgyalja, egyelőre a vallási szempontoktól függetlenül, friss és hiteles szaktudományos eredmények feldolgozásával. A következő fejezet a kinyilatkoztatást teszi vizsgálat tárgyává, részben az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásain, részben pedig a vonatkozó ó- és újszövetségi részletek szövegelemzésén keresztül. A negyedik fejezet átfogó elemzését kívánja nyújtani az emberi cselekedetek erkölcsi megítélésének általában, s ezen belül is a homoszexualitás erkölcsiségéről vallott felfogásoknak. Az értekezés utolsó fejezete a homoszexuális ember helyét keresi Isten teremtői tervében, és megoldási javaslatokkal él arra nézve, hogyan integrálódjék a homoszexuális ember a keresztény közösségbe.

  A könyv záró gondolatában a szerző keserűen idézi a Magyar Katolikus Püspöki Karnak a kézirat lezárása után nyilvánosságra hozott, „Igazságosabb és testvériesebb világot!” címet viselő körlevelét, amely „természetellenesnek” és a „keresztény felfogás szerint teljességgel elfogadhatatlannak” nevezi az azonos neműek együttélését. E friss dokumentum visszamenőleg is igazolja a munka létjogosultságát, amit a szerző a bevezetőben szereplő köszönetnyilvánítások során azzal érzékeltet, hogy ha felsorolhatná az őt segítő egyházi és világi személyek nevét, akkor talán nem is lett volna szükség a könyv megírására.

  (Cartafilus Kiadó, Budapest, 1997. 219 oldal, 800 Ft)


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…