Részt tud-e vállalni egy homoszexuális ember az életadásban?
A melegekkel kapcsolatos leggyakoribb vádak egyike, hogy nem szaporítják az emberi fajt. (Himmler ugyanezekkel a szavakkal küldte koncentrációs táborba a homoszexuálisokat, csak ő nem az „emberi”, hanem a „német” melléknevet használta.)

    Kétségtelen, hogy homoszexuális aktusból nem születik új ember: senki nem is akar ilyesmit bizonygatni. Ellenben aki az „életadás” és a „gyermeknemzés” fogalmát szinonimának tekinti, csak arról tesz tanúbizonyságot, hogy mennyire nem ismeri a kereszténységet.

„Én az öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot is szenvedek, Fiamért, Onezimuszért könyörgök, kinek bilincseimben adtam életet. Egykor haszontalan volt számodra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. Visszaküldöm őt, mint saját szívemet.”

    Szent Pál apostol e szavakkal küldi vissza egykori gazdájához az ő igehirdetése nyomán kereszténnyé vált, szökött rabszolgát. A „kereszténnyé vált” itt kulcsfontosságú: Pál ezen az alapon használja a „fiam” és az „életadás” szavakat. Az eredeti szöveg szerint az amúgy nőtlen és gyermektelen Pál apostol a gennaó igét használja, amelynek különböző alakjai a Szentírás más helyein „nemzeni, szülni, születni” stb. jelentéssel szerepelnek.

    Életet adni nem csak gyermeknemzéssel lehet. A materializmus kiábrándultsága szól abból, aki az emberi életet azonosítja a biológiai léttel. A Szentírásban két különböző görög szó van, amelyeket a magyar nyelv egyaránt életnek fordít. Az egyik a biosz (ebből van a biológia), a másik a zóé (ebből a zoológia). A biosz a vegetatív életet jelenti: a szaporodó, a környezetével anyagcserében álló organizmust. A zóé ennél sokkal több. Jézus, amikor magáról azt mondja, hogy „én vagyok az út, az igazság és az élet”, a zóé szót használja. A keresztény szóhasználatban a zóé az isteni életet, vagyis a szeretetet jelenti, s ha ezt aprópénzre váltjuk a mindennapokban, akkor világos, hogy a zóé nem a nászágyban születik, hanem áthatja minden pillanatunkat.

„Embernek lenni annyi, mint: adni és kapni, szolgálni és kiszolgálva lenni, megihletni és megihletődni, szeretni és szeretve lenni. Ahol ez nem így van, ott a halál uralkodik. A felsoroltak bősége viszont új élet, új eszmék, új formák forrása lehet. Ami csak emberi, az egyedül végzett munkától a társalgáson át az életmentésig, valamilyen módon mind adás és elfogadás, tehát életadó és gyümölcsöző. Az ember akár házasságban él, akár magányos, részt vesz az életadásban”

    – írja az Új Katekizmus, történetesen Az erotika címszó alatt.

    Akik mindezek ellenére úgy gondolják, hogy az emberi lét egyetlen lehetséges kibontakozása a gyermeknemzés vagy -szülés, aminek hiányában az ember élete gyümölcstelen, azok alkalmilag gondoljanak az alábbi, „gyümölcstelen életet élő” emberekre: Calcuttai Teréz anya, Assisi Szent Ferenc, Kis Szent Teréz – vagy Jézus Krisztus.

    Ebben a megközelítésben talán kiviláglik, hogy elnagyolt és végletesen csúsztató az az állítás, amely szerint a homoszexuálisok nem vesznek részt az életadásban.Vissza a Kérdések – válaszok oldalra

Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…