Mit tanít az egyház a homoszexualitásról?
Különböző egyházak mást és mást. A megnyilatkozásokból kiolvasható hozzáállás általában elutasító, de felekezetenként és országonként is nagy különbségek vannak. Svájcban például (a református egyház „őshazájában”) az utóbbi időben több helyen is hivatalos egyházi áldásban részesítik az összeházasodni vágyó meleg párokat. (Bővebben lásd: Homoszexualitás és áldásosztás.)

    A katolikus egyház „hivatalos” tanításán belül a tantételeknek hierarchiájuk van. Bizonyos kérdésekkel kapcsolatban az egyház úgy fogalmaz: „isteni és katolikus hittel kell vallani” őket: ezek a dogmák vagy más szóval hittételek. Dogma pl. Isten léte, Jézus isteni mivolta, a szentmise áldozati jellege stb. Ezekről a kötelező hittételekről azt vallják, hogy „tévedhetetlenek” és „visszavonhatatlanok”. Nos, a lényeg: a katolikus egyház a homoszexualitás kérdésében nem fogalmazott meg dogmát. Számos más megnyilatkozásuk – saját terminológiájuk szerint – az „engedelmesség nevében” kötelezi az hívőt. Ilyenek a pápai enciklikák, valamint a Katolikus Egyház Katekizmusa. Ebben a következőt olvashatjuk:

A homoszexualitás olyan férfiak vagy nők közötti viszony, akik kizárólagosan vagy döntően saját nemük iránt éreznek szexuális vonzalmat. A századok folyamán és különböző kultúrákban nagyon eltérő formákat öltött. Pszichikai eredete nagyrészt föltáratlan. A hagyomány a Szentírásra támaszkodva – mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatokat, mint súlyos eltévelyedéseket – mindig vallotta, hogy "a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendetlenek". Ellentétesek a természetes törvénnyel. A nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. Nem az igazi érzelmi és szexuális komplementaritásból származnak. Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének.

    Nem elhanyagolható azon férfiak és nők száma, kiknek homoszexuális hajlama nagyon mélyen gyökerezik. E hajlam, mely objektíve rendetlen, többségük számára próbatétet jelent. Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Az ilyen személyek arra hivatottak, hogy valósítsák meg életükben Isten akaratát, és amennyiben keresztények, egyesítsék az Úr keresztáldozatával az állapotukból adódó esetleges nehézségeket.

    A homoszexuális emberek a tisztaságra kaptak meghívást. Az önuralom erényeivel, melyek nevelik a belső szabadságot, olykor az önzetlen barátság segítségével, imádsággal és szentségi kegyelemmel fokozatosan és kitartóan közeledhetnek és kell is közeledniük a keresztény tökéletességhez.

    Röviden: a homoszexualitás mint hajlam nem bűn, a homoszexuális kapcsolat azonban erkölcsileg elfogadhatatlan. A homoszexuális ember számára a megváltozást nem javasolja, azonban lehetséges életmódként csak az önmegtartóztatást tartja megengedhetőnek.


Kapcsolódó anyagok:


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…