Eltérések a Halállal lakoljanak? c. könyv nyomtatott és elektronikus változata között

Az elektronikus változatban a lábjegyzetek számozása minden fejezetnél újrakezdődik, míg a könyvben folyamatos. A nyomtatott könyvbeli számozás kiszámításához tehát a II. fejezet lábjegyzetszámaihoz 17-et, a III. fejezet lábjegyzetszámaihoz 71-et, a IV. fejezet lábjegyzetszámaihoz 168-at, az V. fejezet lábjegyzetszámaihoz 220-at kell hozzáadni.

A lábjegyzetekbe három kiegészítés került: a III. fejezet 33. lábjegyzete (a könyvben 104.) és 87. lábjegyzete (a könyvben 158.) egészült ki, valamint az V. fejezet 55. lábjegyzete (a könyvben 275.).

A III.2.2.2. fejezet (A „tilalmi perikópák” végső tanulsága) elején lévő idézet végéről („akiket egyébként…”) egy téves „nem” tagadószót töröltünk.


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…