Az Öt Kenyér logója Öt Kenyér: keresztény-meleg portál Sorskonyvnelkul.blog.hu English

Deutsch


(Animation) What's New
Mit tanít a Biblia az azonos nemek közötti házasságról?

Az Öt Kenyér kommentárjaival

Az oldal tartalma a kommentároktól és az oldal tetejére beillesztett elemektől eltekintve minden téren megegyezik az eredetivel, és (a csillagokat * kivéve) a linkek is az eredeti honlap oldalaira mutatnak.ádám és éva. Copyrighted - Eden Communications.
A szexualitás Isten szerinti rendje - eltérés az eredeti rendtől

  "Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket."
            - 1Mózes 1,27
  Mi köze is van ennek az igének az azonos neműek közötti házassághoz?...

  "Azután ezt mondta az úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat."
            - 1Mózes 2,18-25
  „hozzáillő segítőtársat” – az emberiség fennmaradásához nyilván mindig szükség lesz heteroszexuális nemi kapcsolatokra. Azonban (Birtalan Balázs szavaival élve):
  „Szinte közhely, hogy az ember Isten képmása. Mit jelent ez? Egyebek között azt, hogy amint Istennek lényegi és elidegeníthetetlen tulajdonsága, hogy ő nem holmi magányos Isten, hanem léte a szeretet, ugyanígy minden embernek lényegi és elidegeníthetetlen tulajdonsága, hogy szeretetre, kapcsolatra teremtetett. A Biblia első oldalain mondja Isten: nem jó az embernek egyedül. Nem jó, azaz rossz. (...) Nem azt mondta, hogy nem jó a heteroszexuálisoknak egyedül. Az emberről beszélt, minden megszorítás, feltétel vagy körülmény nélkül. Ha pedig azt látja, hogy valakinek nem jó, mert egyedül van, ő azt akarja, hogy jó legyen, és rendel neki hozzáillő társat. A heteroszexuális Ádám mellé történetesen Évát rendelte, mert ő volt a hozzáillő. És nem igazán lehet róla olyan ízléstelen vicceket feltételezni, hogy a homoszexuális ember mellé ellentétes nemű valakit próbálna társként rendelni. Istennek van humora, de kopasznak fésűt venni – ez nem rá vall.” *


This article is also available in English: What does the Bible say about same sex marriage? English answer...
Aférfi és a nő egyaránt Isten képmása, amit a férfi és nő közötti Isten szerinti egység fejez ki – vagy homoszexuális emberek esetén a köztük lévő, Isten szerinti egység –, amelyben Isten teremtő ereje, életadó, önmagát odaadó és erkölcsi természete tökéletesen kifejezésre jut. Ez csak heteroszexuális egységben lehetséges. Miféle megközelítés az, amely az embert csak a szerveire degradálja, és figyelmen kívül hagyja a lelki természetét?! – Mitől lenne az életadás képessége a mércéje annak, hogy két ember kapcsolata gyümölcsöző-e? – Ilyen alapon (bármilyen!) fogamzásgátlással való szeretkezést vagy idős házaspárok nemi egyesülését, sőt Jézus gyermektelen életét is gyümölcstelennek lehetne minősíteni.

Mikor Isten társat teremtett ádámnak, évát teremtette, nem pedig egy másik ádámot. Szegény heteroszexuális Ádám ugyanúgy sajnálhatta volna, ha egy másik Ádámot teremt neki Isten, mint ahogy egy homoszexuális ember is sajnálhatná, ha Isten neki is ellenkező nemű társat szánt volna. Ez azt jelenti, hogy a tökéletes kapcsolathoz bizonyos mértékű különbség és egyezőség egyaránt szükséges, ez utóbbi oly annyira, hogy ádám így kiáltott fel "Ez most már csontomból való csont, testemből való test". Az emberek közötti kötődés normális – pontosabban elterjedtebb, megszokottabb – módja a heteroszexuális viszony, amire a testünk és az érzelemvilágunk is tervezve lett. A melegek érzelemvilága azonban láthatóan nem heteroszexuális módon működik; nem beszélve arról, hogy sok meleg ember teste sem működik megfelelően heteroszexuális kapcsolatban (pontosabban: nem képes heteroszexuális nemi aktusra) – míg homoszexuális kapcsolatban, megfelelő partnerrel, kifogástalanul működik. Úgyhogy kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy némelyeknek sem a teste, sem az érzelemvilága nem heteroszexuális kapcsolatra van tervezve.

Ha Isten szándékában a hetero- és a homoszexuális házasság egyaránt szerepelt volna, akkor úgy tervezte volna a testünket, hogy mindkét módon tudjunk szaporodni – ez a következtetés kissé merész, ugyanis Isten többre tartja az embert, mint egy tenyészállatot. Jézus amikor életről beszél, sokszor nem a szaporodást érti alatta, hanem lelki-szellemi életet (Jn 14,6); és Pál is úgy említi, mikor megtérít valakit, hogy „szülte” (Filem 10). Isten szerencsére nem materialista... –, és mindkét fajta szexuális érintkezés egészséges és természetes volna. A heteroszexuálisok számára nyilván nem természetes a homoszexuális kapcsolat, ugyanúgy, ahogy a homoszexuálisok számára sem természetes a heteroszexuális kapcsolat; ezt a lelki beállítottságuk, és sokszor a testi működésük is tanúsítja. – Az „egészséges” pedig egyrészt nem mércéje az isteni megítélésnek, másrészt a módtól függ. Jelentős méretbeli különbségek vagy éppen az óvatlanság, tapintatlanság, figyelmetlenség az egészséges heteroszexuális párok között éppúgy okozhatnak problémát, mint melegek között. A homoszexuálisok anális közösülése a megbetegedés szempontjából nagyon kockázatos – megfelelő tapintat, odafigyelés esetén nem. Itt viszont felmerül a kérdés: ha a nemi aktus módja szempont lehet egy ember üdvözüléséhez, akkor a leszbikusok bizonyára minden további nélkül üdvözülhetnek, ugyanígy mindazok a melegek, akik nem élnek a szexualitás ezen válfajával; másfelől pedig mindazok a heteroszexuális párok kárhozatra jutnak, akik ehhez folyamodnak. Vagy mégsem?..., amiről a Biblia úgy beszél, hogy a homoszexuálisok "el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban". Egy árva szó sincs anális közösülésről a hivatkozott római levélben. Azonban van szó arról, hogy kik vették el tévelygésük méltó jutalmát: akik „fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként”, „(...) fölcserélték a halandó ember, a madarak, a négylábúak és a csúszómászók képmásával”, és „inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt”. Ezt írja a Biblia, a bálványimádó pogány szokásokra utalva. Hogy ki mit szeretne ott látni, az más kérdés. A homoszexuálisok 1%-a ér csak meg idős kort. Ez az adat nem helytálló, mivel az alapját adó kutatás nem megfelelő (véletlenül kiválasztott) mintát vett alapul. Egy elkötelezett (ill. bármilyen) homoszexuális kapcsolatban éppúgy sokáig lehet élni, mint heteroszexuálisként. Erre a történelem is számos példával szolgál (pl. Benjamin Britten és Peter Pears és még sok más pár*, *).

Amit Jézus tanított

  "ő így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?"
            - Máté 19,4

  "Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten."
            - Márk 10,6
  Ismét: hogy kapcsolódnak ezek az azonos neműek közötti kapcsolathoz? – Ezt senki sem vitatja. Az viszont kétségtelen, hogy az emberek 1–4%-a interszexuálisnak (régebbi nevén hermafroditának) születik, de ezt az orvosok túlnyomórészt átoperálják.* Valamint léteznek olyan emberek, akik nemi tudata és nemi szervei ellentmondanak egymásnak (transzszexuálisok). Nyilvánvaló, hogy ők is Isten teremtményei éppúgy, mint bárki más.

Amikor Jézust a házasságról kérdezték, ő visszament egészen a házasság Mózes könyvében található meghatározásához, ami elmondja, hogy a házasság férfi és nő között létezik és egy életre szól. Csakhogy Jézus a hivatkozott bibliai helyeken a válás kérdése kapcsán hozza fel Mózes törvényét. Szó sincs arról, hogy mi lehet házasság és mi nem, és végképp nincs szó arról, hogy az azonos neműek közötti tartós, elkötelezett, minőségi kapcsolatokat elismerje-e az állam vagy az Egyház valamilyen formában – a heteroszexuális (gyermektelen) élettársak kapcsolatához hasonlóan – vagy sem. Jézus úgy mutatta be a teremtésről szóló beszámolót, hogy az mérvadó volt az ő földi életének idején is. Ami pedig mérvadó Jézusnak, az mérvadó a keresztényeknek is. Bár Jézus maga nem tanított a homoszexualitásról, az, ahogy a házasság alapelveként mutatta be a teremtéstörténetben leírtakat (a Törvénynél is fontosabb alapelvként), nem hagy kétséget a véleménye felől. Az előbbiek miatt nagyon is súlyos kétségek merülnek fel arról, mi lehetett Jézus véleménye. Azt viszont kimondta Jézus (Mt 19,12), hogy a heteroszexuális házasság nem mindenki számára jöhet szóba, noha párkapcsolatra a homoszexuális emberek is alkalmasak.*

Amit az apostoli levelek tanítanak

  "Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. De kiket?! A pogányokat, akik bálványimádók voltak, és ennek keretében kultikus prostitúcióban vettek részt – ez kiderül a korábbi versekből. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban."
            - Róma 1,26-27 A női nemmel való érintkezés csak heteroszexuális férfiak (és leszbikus nők) számára természetes; az ő számukra a férfival való érintkezés ugyanúgy természetellenes, mint homoszexuális férfiak számára a nővel való érintkezés.

  "Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát."
            - 1 Korinthus 6,9-10 E bibliai részletet ahány fordítás, annyiféleképpen fordítja. (E fordítás ráadásul kihagy egy szót, és összevonja a „fajtalan”-nal.) Számos teológus, Biblia-kutató szerint* * a „fajtalan”-nak fordított görög eredeti szó nagy valószínűséggel prostitúcióra vagy fiatalkorúval való visszaélésre (pederasztiára) utal.

  "És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással."
            - 1 Timóteus 1,9-10 Itt ugyanaz a szó szerepel az eredeti szövegben, mint fönt, ami feltehetőleg prostitúcióra vagy fiatalkorúval való visszaélésre utal.
Két férfi csókolózik egy homoszexuális esküvőn. Copyrighted - Jeremiah Films.
© Jeremiah Films
Ez a három idézet mutatja, hogy a homoszexuális vágyak és tettek természetellenesek, szégyenletesek, és ellenkeznek az egészséges tanítással és kizárják az embert Isten Királyságából. A szövegekből speciel semmi ilyesmi nem derül ki, hanem többek közt az derül ki, hogy Pál apostol Isten ellen valónak tartja a bálványimádást és a prostitúciót (vagy a pederasztiát). Ezek a cselekedetek minden bizonnyal azok is. Ezért mindez nem lehet egy keresztény, az Egyház által jóváhagyott házasság alapja. Erre sincs utalás a Bibliában. (Talán érdemes megjegyezni, hogy az esküvők alkalmával az a fogadalom hangzik el, amelyet egy nő egy másik nőnek tett: Rút 1,16-17.) Az egyház feladata az emberek megmentése, nem pedig a hozzájárulás az elkárhozásukhoz. Olyan házasságot nem hagyhat jóvá az egyház, ami olyan tetteken alapul, melyek kizárják a párt az örök üdvösségből. Így igaz. Prostitúción vagy pederasztián (netán bálványimádáson) alapuló házasságot az Egyház valóban nem hagyhat jóvá. Nem számít, hogy a társadalom mit hagy jóvá. Isten törvénye egyértelmű: az azonos neműek között kötött házasság nem Isten szerint való. – az „egyértelmű” itt óriási túlzás. Ha valami valószínű, az inkább az ellenkezője.

Elég szilárd alapot nyújtanak az érzelmek a házassághoz?

Két homoszexuális férfi pihen egy parkban. Copyrighted - Jeremiah Films.
© Jeremiah Films
Hollywood terjesztette el azt a mesét, hogy a házasságban "csak a szerelem számít." Ez egyszerűen nem igaz. A házasság nem alapul jobban az érzelmeken, mint bármilyen más kapcsolat az életben. A házasság, mint sok egyéb tevékenység, érzelmekkel jár, de nem bizonyos érzelmek jelenléte hozza létre. Nem tagadom, hogy sok homoszexuális mély érzelmeket táplál a partnere iránt, de azt állítom, hogy akármilyen mélyek is az érzelmek, Isten szemében nem házasság az, amiben élnek. Az csak egy szép önámítás. Miért kéne, hogy Isten számára alapvető különbséget jelentsen két ember kapcsolatának megítélésében, hogy azonos vagy különböző neműek?! Miért volna kivétel a házasság – illetve életközösség, élettársi kapcsolat – a többi emberi kapcsolat alól?

Az még nem igazolja az érzelmeket, ha mélyek és erősek. A kábítószerhez, a házasságtöréshez, az alkoholizmushoz, a pénz szeretetéhez vagy az önzéshez hasonlóan vannak érzelmek, amik erősek és csábítóak, de végül szörnyen romboló hatásúak. Hogy lehet egy embernek egy másik ember iránti érzelmét és a vele való testi-lelki kapcsolatát, elköteleződését összekeverni tárgyakhoz fűződő kapcsolatokkal, szenvedélybetegségekkel?! – A házasságtörés szintén nem ide tartozik, mivel ott két kapcsolatról szó, egy meglévőről és egy újabbról; a melegek közötti kapcsolatnál pedig egyről. (Kivéve, ha ehhez hasonló anyagok vagy más „jótanács” hatására egy meleg heteroszexuális házassággal próbálkozik, kudarcot vall, és a helyett, abból kilépve szeretne azonos nemű kapcsolatot kialakítani.) Az azonos neműek házasságát nem az érzelmek szempontjából kell nézni. A házasság több mint a szexuális gyönyörök központja. Ha a melegek csupán ennek tekintenék, nem is akarnának megházasodni vagy élettársi kapcsolatra lépni. Pont azért szeretnének jogbiztonságot kapni a kapcsolatukhoz, és elismertetni azt, mert nem csupán a gyönyörre törekednek, hanem egymás mellett elköteleződve kívánnak élni, egymás támaszaként és segítőtársaként; és mert szeretnék, ha azok a jogok és kedvezmények, amelyek a gyermektelen heteroszexuális párokat megilletik, őket is megilletnék. A házasság a társadalom építőeleme, ami számtalan más építőelemmel van kapcsolatban. A heteroszexuális házasság gyermeknemzésben és -nevelésben betöltött lényeges funkciója kétségtelen. A kérdés nem is ez, hanem hogy két ember elköteleződését figyelmen kívül hagyhatja-e az állam vagy az Egyház, vagy elismerje – ettől a heteroszexuálisok házassága semmilyen kárt nem szenved.

Az azonos neműek közötti házasságok nem tartósak. És ilyen alapon azt is be kell tiltani, amelyik mégis tartósnak bizonyulna?! A homoszexuálisok kevesebb, mint 5%-ának volt valaha is 3 évnél hosszabb kapcsolata. A szex nem minden. A vágy nem tarthat meg egy alapvetően labilis kapcsolatot. Ha csak a vágyról volna szó, valószínűleg egyetlen meleg se akarna megházasodni vagy élettársi kapcsolatban élni. Itt az egész élet, a személyiség megosztásáról, az elköteleződésről, és ennek vállalásáról van szó; másrészt pedig azokról a jogokról és kedvezményekről, amelyek a heteroszexuális pároknak akkor is járnak, ha gyermektelenek, noha a melegek kapcsolata semmivel sem kevésbé értékes, mint ez utóbbi heteroszexuális pároké.

A társadalom, az egyház és a homoszexuális házasságok

Két leszbikus az esküvőjükön. Copyrighted - Jeremiah Films.
© Jeremiah Films
A házasság egy alapvető társadalmi intézmény, ami nem két egyén érzelmi kielégülése miatt, hanem a szélesebb közösség javára létezik és Isten áldása vagy átka kíséri. A melegek sem csupán az „érzelmi kielégülés” miatt törekednek a kapcsolatuk elismertetésére és jogi hátterének biztosítására. Az a társadalom, ami a helyes tettek és alapelvek fölé helyezi az érzelmi kielégülést, rövid időn belül utat enged különböző szenvedélyeknek, korrupciónak, s végül összeomlik. Senki sem kíván ilyen társadalmat létrehozni; sőt arra sincs jel, hogy a jelenlegi törekvések közül bármelyik is ilyen társadalomhoz vezetne. A szeretet pedig nem csupán érzelem, és végképp nem szenvedély, legföljebb a szerelem, ami a homoszexuális embereknél ugyanúgy működik, mint a heteroszexuálisoknál. Isten megítél minden olyan társadalmat, amely elfogadja az azonos neműek közötti házasságot. Csakugyan: valószínűleg méltányolja, mint az emberi szeretet, elköteleződés és hűség minden más megnyilvánulását. Azt pedig, ha ennek lehetőségét megvonják emberektől, bizonyára elítéli – amint a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanítja: „Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét.” (2358.)

Azt is hiszem, hogy Isten megítéli azt a társadalmat is, ami a homoszexuális pároknak megengedi az örökbefogadást és a spermabankok használatát. A gyermeknevelés kérdése vitatott. Az ide vonatkozó kutatások túlnyomó többsége úgy találta*, hogy a meleg családban felnövő gyerekek között nem nagyobb a homoszexuálisok aránya, és a homo- vagy heteroszexuális szülőknél nevelkedő gyerekek viselkedése között sem találtak jelentős eltérést. Ha egyébként a feltételek azonosak, valószínűleg jobb a gyereknek különnemű párnál felnőnie. Némely esetben azonban a gyereknek bizonyosan inkább érdekében áll azonos nemű párnál nevelkednie, mint állami gondozásban vagy szeretetlen (esetleg súlyos szükséget szenvedő) heteroszexuális párnál. Az ő Igéje a társadalom fölött áll, és mély sötétség az eredménye annak, amikor Szavát a haladás és a felvilágosodás nevében lobogtatják. Nem igazíthatjuk Isten Szavát hangadó kisebbségi csoportokhoz. Nem is kell hozzá igazítani, ha józan értelemmel belátva felismerhető, hogy némely kérdésben történetesen éppen megegyezik valamely kisebbségi csoport véleményével. Bár néhány állam törvénybe iktatott ezen gonoszságokat ????? engedélyező passzusokat, Isten igazi egyházának szilárdan meg kell állnia, és a keresztény papságnak nem szabad szentesítenie az azonos neműek közötti házasságot. Egy olyan egyház sem szentesítheti homoszexuálisok vagy leszbikusok egyesülését, amely komolyan veszi a Bibliát. Ellenkezőleg: azoknak az egyházaknak, amelyek komolyan veszik a Bibliát (és nem kedvük szerint szemezgetnek belőle, egyes részeit azokra értve, akikre jónak látják, az eredeti szövegtől merészen elrugaszkodva...), fel kell ismerniük minden ember igényét arra, hogy felelős, elkötelezett szeretetkapcsolatban éljen, és ha támogatni egyelőre nem is támogatják direkt, semmilyen akadályt ne gördítsenek kapcsolatuk államilag elismert vállalása felé, hogy az őket és kapcsolatukat érő hátrányokat hasonló jogokkal és kedvezményekkel próbálják kiegyenlíteni, mint amelyek a heteroszexuális gyermektelen házaspárokat megilletik.

Idevágó válaszok a ChristianAnswers.Net-en:

  Kattints ide!Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre?
  Kattints ide!Hogyan érezhetem és nyerhetem el a bűnbocsánatot?
  Kattints ide!Honnan tudhatom, hogy a szex vagy a pornográfia rabja vagyok?
  Kattints ide!Hogyan tudok felülkerekedni a szexuális vágyaimon?
  Kattints ide!Hogyan viszonyuljon az egyház a homoszexuálisokhoz és a homoszexualitáshoz?
  Kattints ide!A homoszexuálisok is bejuthatnak a mennybe?
  Kattints ide!Honnan tudhatom mi jó és mi rossz?
  Kattints ide!Honnan tudhatjuk, hogy igazat mond-e a Biblia?
PHOTO CREDITS
 • "Adam and Eve" graphic obtained from the motion picture The Genesis Solution, available from Films for Christ
 • Photographs from the video, Gay Rights, Special Rights. Used with permission from Jeremiah Films.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építő szolgáltatást a jövőben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: John Edmiston. Közreadta az Eden Communications, engedéllyel.
Copyright © 1997, John Edmiston, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzői jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bőséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Go to Eden Communications

www.ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 200
Gilbert AZ 85299


ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK
? Index